เล่นจ้ำจี้

เล่นจ้ำจี้
การละเล่นไทย
จำนวนผู้เล่น
ประมาณ 2-3 คนขึ้นไป

อุปกรณ์การเล่น
ไม่มีอุปกรณ์ในการเล่น เล่นโดยใช้มือ

วิธีการเล่น
ผู้เล่นนั่งล้อมวงกัน คว่ำมือทั้งสองลงบนพื้น คนหนึ่งเป็นคนจี้ โดยใช้นิ้วชี้จิ้มไปที่นิ้วของผู้เล่นไล่ไปทีละนิ้วให้รอบวง พร้อมทั้งร้องเพลงไปด้วย เมื่อร้องจบแล้ว จิ้มอยู่ที่นิ้วใดคนนั้นต้องพับนิ้วนั้นเข้าไป ผู้จิ้มก็เริ่มเล่นใหม่ไปเรื่อยๆ ใครต้องพับนิ้วทั้งหมดเป็นคนแรกแพ้

บทร้องประกอบการเล่น
” จ้ำจี้มะเขือเปราะ กระเทาะหน้าแว่น
พายเรืออกแอ่น กระแท่นต้นกุ่ม
สาวๆ หนุ่มๆ อาบน้ำท่าไหน
อาบน้ำท่าวัด เอาแป้งที่ไหนผัด
เอากระจกที่ไหนส่อง เยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้องฮู้ “

คุณค่าของการละเล่นจ้ำจี้
การละเล่นของเด็ก บทร้องประกอบการเล่น ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่เด็กๆ ใช้เป็นของเล่น สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม และความเชื่อของคนไทย ในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี การละเล่นจ้ำจี้สะท้อนถึงสภาพควาเป็นอยู่ของผู้ใหญ่ บทร้องจ้ำจี้ซึ่งร้องแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆ ก็สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยสมัยก่อนหลาอย่าง เช่น จํ้าจี้มะเขือเปราะ กล่าวถึงการอาบนํ้าของหนุ่มๆ สาวๆ ซึ่งนิยมไปอาบนํ้าที่ท่าวัด มีการใช้เรือเป็นพาหนะ

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.พัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยผ่านบทร้อง
2.พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์จากการนับนิ้ว
3.เป็นการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา
4.การมีปฏิสัมพันธ์จากการเล่นร่วมกับผู้อื่น
5.เป็นการคลายเครียด สนุกสนาน ทำให้เด็กอารมณ์ดี